Course Category: ระบบตรวจสอบประวัติอาชญากร สำหรับสถานีตำรวจ

  • ระบบตรวจสอบประวัติอาชญากร สำหรับสถานีตำรวจ

    ระบบตรวจสอบประวัติอาชญากร สำหรับสถานีตำรวจ เป็นการยกระดับการสนับสนุนการทำงานของพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง ในการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาให้เป็นลายพิมพ์นิ้วมืออิเล็กทรอนิกส์ (Live scan) ที่มีมาตรฐานเดียวกัน สะดวกในการจัดส่งชุดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกองทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อจัดเก็บและประมวลผลจัดทำประวัติอาชญากรรมและส่งงผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมให้พนักงานสอบสวนได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการใช้เทคโนโลยีในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น