การใช้งานคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาแบ่งเป็น 3 เรื่อง 1ุ6 หัวข้อ ใช้เวลาอบรมทั้งสิ้นประมาณ 8 ชั่วโมง ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกอบรมได้ตามอัธยาศัย

อย่างไรก็ตาม จะผ่านการฝึกอบรมได้ก็ต่อเมื่อผ่านการทดสอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 80%

หัวข้อเรียน

บทที่ 1 การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3 การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ