อ่านและเขียนข้อความ หรือสัญลักษณ์บนเอกสาร PDF ด้วย Foxit Reader

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

หัวข้อเรียน

บทที่ 5: เทคนิคการใช้งานเครื่องมือของโปรแกรม Foxit Reader