i-net Clear Reports 2017

สำหรับใครที่กำลังมองหา Tool ที่จะใช้ในการออกแบบรายงานนั้น เราขอแนะนำเครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้ในการออกแบบรายงานนั่นก็คือ i-net Clear Report 2017 ซึ่งการใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็วเพียงแค่ drag & drop , มี GUI (Graphic User Interface) ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย , สามารถทำงานในลักษณะ Preview Mode ได้คือ สามารถทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ค่าต่างๆ แล้วดูผลลัพธ์ของรายงานจริงได้ใน Preview, สามารถแสดงรายงานในรูปแบบต่างๆ เช่น .xls , .rtf , .pdf เป็นต้น รวมทั้งมีเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆ ที่ทำให้คุณได้รายงานตามต้องการ อีกทั้งยังสามารถนำไปพัฒนาสำหรับระบบงานบน Web ด้วยมาตรฐานตามรูปแบบของ XML

หัวข้อเรียน

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Join Table), การจัดกลุ่มข้อมูล (Grouping) และการเรียงลำดับข้อมูล(Sorting)