Microsoft Access 2016

เป็นโปรแกรมทางด้านการจัดการกับฐานข้อมูล (Database Management System) ที่มีความสามารถสูง การใช้งานง่าย โดยสามารถจัดการกับข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เช่น การค้นหาข้อมูล(Query) การสร้างแบบฟอร์ม(Form) ที่สวยงามเพื่อติดต่อกับผู้ใช้ รวมทั้งสามารถทำการสร้างหรือจัดพิมพ์รายงาน(Report) ได้ตามความต้องการอีกด้วย

หัวข้อเรียน

การสร้างฐานข้อมูล(Blank Database) ช่วงที่ 1/2

เพิ่มเติม: แบบฝึกหัด (Workshops)