การจัดเรียงข้อมูล (Sorting)/การค้นหาข้อมูล (Find)/การคัดกรองข้อมูล (Filter)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Microsoft Access 2016 > การจัดการกับข้อมูลในตารางข้อมูล