การทำไฮไลน์ (PDF Highlight) เป็นพื้นที่บนเอกสาร PDF

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: อ่านและเขียนข้อความ หรือสัญลักษณ์บนเอกสาร PDF ด้วย Foxit Reader > บทที่ 5: เทคนิคการใช้งานเครื่องมือของโปรแกรม Foxit Reader