การสร้างความสัมพันธ์ (โดยใช้ข้อมูลจากแบบฝึกหัดที่ 4 )

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Microsoft Access 2016 > การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Join Table), การจัดกลุ่มข้อมูล (Grouping) และการเรียงลำดับข้อมูล(Sorting)