การสร้างรายงาน Pivot Table

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

การสร้างรายงาน Pivot Table

Back to: สอน Oracle BI Dashboard > บทที่ 4 Oracle BI Dashboard