การสร้างรายงาน (Report) ของโครงการ และการสร้างรายงานใหม่

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Microsoft Project 2016 > การสร้างและกำหนดรายละเอียดโครงการ