การสร้างสารบัญ(Table of Contents)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Word (Microsoft office 365) > การสร้างสารบัญ(Table of Contents)