การสร้าง Channel

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Channel เปรียบเสมือน กลุ่มย่อยที่อยู่ภายใต้ Team อีกชั้นหนึ่ง

Back to: Microsoft Teams > การสร้างและใช้งาน Microsoft Teams