การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Grouping)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Grouping)

Back to: การสร้างรายงานด้วย CLEAR REPORT 14 > บทที่ 3 Clear Report