การใช้งาน OBS Studio ร่วมกับโปรแกรม Video conference หรือ Conference Meeting

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การใช้งานโปรแกรม OBS Studio เพื่อใช้ในการสอน Online > บทที่ 5: เรียนรู้ OBS Studio กับโปรแกรม Video conference