เว็บไซต์จองคิวตรวจชื่อสกุลออนไลน์ www.crd-check.com

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การใช้งาน การดูแลและบำรุงรักษาระบบ Application ของระบบฐานข้อมูลประวัติอาชญากร (CDS) > บทที่ 10 : ระบบฐานข้อมูลประวัติอาชญากร (CDS) ระบบงานตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ