แบบทดสอบประเมินผลหลังจบการเรียนรู้ : หลักสูตรการอ่านและเขียนข้อความ หรือสัญลักษณ์บนเอกสาร PDF ด้วย Foxit Reader

You must first complete การบันทึกไฟล์เอกสาร before viewing this Lesson
กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: อ่านและเขียนข้อความ หรือสัญลักษณ์บนเอกสาร PDF ด้วย Foxit Reader > [หลังจบการเรียนรู้] แบบทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้