การจัดการแฟ้มข้อมูล/การจัดรูปแบบคอลัมน์/การทำ Drop Cap/การสร้างลายน้ำ (Watermark)/การแทรกรูปภาพ (Insert Picture)/การจัดการข้อมูลแบบ Styles

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Microsoft Office Word 2016 > Microsoft Office Word 2016 Part 3