การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรม GIMP

เนื้อหาแบ่งเป็น 10 หัวข้อ ใช้เวลาอบรมทั้งสิ้นประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกอบรมได้ตามอัธยาศัย

อย่างไรก็ตาม จะผ่านการฝึกอบรมได้ก็ต่อเมื่อผ่านการทดสอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 60%

หัวข้อเรียน

เริ่มต้นสร้างภาพเคลื่อนไหว