การใช้โปรแกรม GIMP ในงานออกแบบ สร้างภาพและตกแต่งภาพ

เนื้อหาแบ่งเป็น 14 เรื่อง 52 หัวข้อ ใช้เวลาอบรมทั้งสิ้นประมาณ 13 ชั่วโมง ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกอบรมได้ตามอัธยาศัย

อย่างไรก็ตาม จะผ่านการฝึกอบรมได้ก็ต่อเมื่อผ่านการทดสอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 60%

หัวข้อเรียน

บทที่ 2 : การใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน

บทที่ 3 : การเลือกพื้นที่เพื่อการตัดแต่งภาพเฉพาะส่วน

บทที่ 9 : การปรับแต่งภาพ