ผลิตสื่อโดยใช้โปรแกรม TechSmith Snagit

 

หัวข้อเรียน

การใช้งานของ Snagit Editor