Microsoft Office Excel 2010 (Advanced)

เนื้อหาแบ่งเป็น 5 เรื่อง 8 หัวข้อ ใช้เวลาอบรมทั้งสิ้นประมาณ 3 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม จะผ่านการฝึกอบรมได้ก็ต่อเมื่ออบรมครบทุกหัวข้อและผ่านการทดสอบหลังอบรมด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 80%

หัวข้อเรียน

การทำงานเกี่ยวกับฟังก์ชั่น