Microsoft Project 2019

Microsoft Project 2019 เป็นโปรแกรมด้านการวางแผนและบริหารจัดการโครงการ ช่วยในเรื่องของการวางแผนที่รอบคอบในด้านต่างๆ  เช่น ค่าใช้จ่ายของโครงการ บุคลากร ทรัพยากรต่างๆ  เป็นต้น เพื่อช่วยให้โครงการนั้นๆ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

หัวข้อเรียน

การสร้างโครงการขึ้นมาใหม่และการทำงานกับ Task ต่างๆ

การตั้งค่าต่างๆ และการกำหนดรายละเอียดของโครงการ