กลุ่มรายงานคนหาย

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: หลักสูตร การสร้างรายงานในระบบจัดทำรายงานอัจฉริยะและรายงานข้อมูลผู้บริหาร (Business Intelligence : BI) > บทที่ 15: แนะนำรายงานมาตรฐาน 42 รายงาน ในระบบการจัดทำรายงานอัจฉริยะ (BI : Business Intelligence)