การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย What If Analysis (ตารางข้อมูล-Data Table) และ Case Study การทำใบส่งสินค้า การทำใบรับรองเงินเดือน การคำนวณหาอายุงานพนักงาน

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การประยุกต์ใช้ Microsoft Office Excel 2010 > การวิเคราะห์ข้อมูลใน Microsoft Office Excel 2010