การเลือกพื้นที่ด้วย Quick Mask Toggle

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การใช้โปรแกรม GIMP ในงานออกแบบ สร้างภาพและตกแต่งภาพ > บทที่ 3 : การเลือกพื้นที่เพื่อการตัดแต่งภาพเฉพาะส่วน