การแก้ไขข้อมูล (Data) ในตารางข้อมูล ด้วยคำสั่ง UPDATE

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การใช้งาน MySQL เบื้องต้น > บทที่ 3 การจัดการข้อมูล (DATA) ในตารางข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล