การแสดงชื่อไฟล์โครงการ (Show Project Summary Task) / การเปลี่ยนมุมมองต่างๆ ใน Gantt Chart / การกำหนดค่าตัวทรัพยากร (Standard Rate) / รายงาน (Reports) / การสร้างงานหลัก (Summary Task)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Microsoft Project 2013 > Microsoft Project 2013 Part 4