การใช้งานเซ็ท(Apply to Set)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Tableau Desktop 2019 : Intermediate > การสร้างเซ็ทและการใช้งาน(Create Set & Apply to Set)