การ SELECT ข้อมูล แบบมีการดึงข้อมูลจากหลายตาราง มารวมเป็นตารางเดียวกัน และเลือกแสดงแถวข้อมูลทั้งหมดที่มีการจับคู่กัน โดยไม่จำเป็นต้องมี Key ที่ตรงกัน ด้วยคำสั่ง CROSS JOIN

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การใช้งาน MySQL เบื้องต้น > บทที่ 5 การเรียกดูข้อมูล (SELECT) ในหลายๆ ตารางข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล มา JOIN ข้อมูลกัน และแนะนำเทคนิคการใช้งาน Sub Query