การ SELECT ข้อมูล แบบเลือกเรียกดูข้อมูล เฉพาะแถวข้อมูลที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในคอลัมน์ ด้วยคำสั่ง NULL

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การใช้งาน MySQL เบื้องต้น > บทที่ 4 การเรียกดูข้อมูล (SELECT) ในตารางข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล