งานบันทึกรหัส Barcode

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การใช้งาน การดูแลและบำรุงรักษาระบบ Application ของระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) > บทที่ 3 : ระบบงาน AFIS