ประเภทข้อมูล (Data Type) และฟังก์ชั่นที่ใช้ในการจัดการข้อมูลแต่ละประเภท

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: หลักสูตร การสร้างรายงานในระบบจัดทำรายงานอัจฉริยะและรายงานข้อมูลผู้บริหาร (Business Intelligence : BI) > บทที่ 2: เริ่มต้นสร้างรายงานโดยใช้ Tableau Desktop