รายงานหนังสือส่งออกนอกหน่วยงาน

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Flowsoft > Part 7 : รายงานทั่วไป