การสร้างกลุ่มผู้ใช้งาน (New Group)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: หลักสูตร การสร้างรายงานในระบบจัดทำรายงานอัจฉริยะและรายงานข้อมูลผู้บริหาร (Business Intelligence : BI) > บทที่ 9: การสร้างผู้ใช้งาน กลุ่มผู้ใช้งาน และการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้