การสร้างช่อง/การตกแต่งช่อง/การสลับใช้งานระหว่างช่อง/การลบช่อง

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การเผยแพร่สื่อดิจิทัลบน YouTube > บทที่ 4 : การจัดการช่องสถานี (YouTube Channel)