ส่วนลายนิ้วมือแฝง Finger Latent(LT) ช่วงที่ 1

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ตามโครงการ สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจลายนิ้วมือแฝง > บทที่ 3:ข้อมูลตรวจสอบเปรียบเทียบทางชีวภาพส่วนบุคคลแฝง