อุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้งานร่วมกับ OBS Studio และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับอำนวยความสะดวก

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การใช้งานโปรแกรม OBS Studio เพื่อใช้ในการสอน Online > บทที่ 1: เตรียมความพร้อมก่อนใช้งานโปรแกรม OBS Studio