แบบทดสอบสื่อการสอนระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Flowsoft

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Flowsoft > แบบทดสอบสื่อการสอนระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ FlowSoft