แบบทดสอบหลังการเรียนรู้วิชา การใช้โปรแกรม Microsoft To Do

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: จัดการงานและวางแผนการทำงาน ด้วย Microsoft To Do > แบบทดสอบท้ายบทเรียน