Download เอกสาร และ Data Source ประกอบการเรียนรู้ : หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลข้อมูล

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: หลักสูตร การสร้างรายงานในระบบจัดทำรายงานอัจฉริยะและรายงานข้อมูลผู้บริหาร (Business Intelligence : BI) > ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม