Download เอกสารประกอบการเรียนรู้ : PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ควรรู้ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ( PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) > ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม