IP Address ในโครงการ

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครือข่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระบบ > บทที่ 2 : การดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย