การจัดการกับข้อมูล (Data) ในตารางข้อมูล (Table) / การสร้างเงื่อนไข(Query) ในรูปแบบต่าง ๆ (ช่วงที่ 1)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Microsoft Access 2013 ขั้นพื้นฐาน > การจัดการกับข้อมูล (Data) ในตารางข้อมูล (Table) / การสร้างเงื่อนไข(Query) ในรูปแบบต่าง ๆ (ช่วงที่ 1)