การสร้างกราฟ (Chart )(ต่อ)/การคำนวณโดยใช้สูตร (Formulas) และฟังก์ชั่น (Functions)/การคาดการณ์ล่วงหน้า (One Click Forecasting)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Microsoft Office Excel 2016 > การสร้างกราฟ (Chart )(ต่อ)/การคำนวณโดยใช้สูตร (Formulas) และฟังก์ชั่น (Functions)/การคาดการณ์ล่วงหน้า (One Click Forecasting)