การใช้งาน Marks Card และการปรับแต่งแก้ไข, การหาค่าผลรวม (Grand Total) ,การจัดเรียงข้อมูล(Sorting)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: โปรแกรม Tableau Desktop : Basic > Tableau Desktop : Basic