ฟังก์ชั่น PMT คำนวณการผ่อนชำระต่อเดือน / การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table, Pivot Chart และ What If Analysis (การค้นหาค่าเป้าหมาย-Goal Seek )

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การประยุกต์ใช้ Microsoft Office Excel 2010 > คำสั่งและฟังก์ชัน Microsoft Office Excel 2010