การแชร์ไฟล์เอกสาร/การจัดการกับข้อความในเอกสาร/การค้นหาแบบ Smart Lookup/การสร้างและตกแต่งตาราง

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Microsoft Office Word 2016 > Microsoft Office Word 2016 Part 4